O nás se můžete opřít

Příklad situace klienta:

Středně velká výrobní firma. Z důvodu neuhrazených faktur od odběratelů se majitel rozhodl pozdržet platby sociálního a zdravotního pojištění. Z prostředků které měl, hradil především materiál a mzdy pracovníkům.
Na novou významnou zakázku potřeboval uhradit nákup komponentů předem, ale částka byla nad jeho aktuální možnosti. Při snaze získat bankovní úvěr narazil na nemožnost prokázat bezdlužnost vůči státu a se žádostí o úvěr neuspěl.

Jaké je řešení?

Majitel se rozhodl ověřit možnost získání nebankovního úvěru. Při jednáních s našimi pracovníky upozornil na problematické výsledky za uplynulé období i potenciál nových zakázek. Na základě strojního vybavení, které bylo použito jako zástava, došlo k poskytnutí úvěru, který pokryl nejen náklady na nákup komponentů, ale také umožnil úhradu závazků vůči státu. Situaci se podařilo vyřešit od první návštěvy do připsání peněz na jeho účet za tři dny.

Příklad situace klienta:

Soukromě hospodařící rolník a obchodník se zemědělskými produkty. Vyskytla se mu mimořádná příležitost prodat stávající zásoby odběrateli do Německa. Při jednáních zjistil, že druhá strana by měla zájem o mnohem větší objem, který by ve svém okolí mohl zajistit, ale chyběly mu prostředky na výkup. Musel postupovat rychle, ale banka mu nabídla financování jen při zajištění nemovitostí. Z časových důvodů byl tento postup vyloučen.

Jaké je řešení?

Jednání se Sanocredit bylo velmi rychlé. Hned během první schůzky došlo k dohodě na poskytnutí úvěru. Jako zajištění byla využita zemědělská technika (starší traktor, nakladač a vybavení stájí). Druhý den byly pracovníky Sana u klienta zkompletovány podklady sloužící k zajištění úvěru, telefonicky byla tato informace potvrzena do sídla společnosti a ještě týž den proběhla úhrada finančních prostředků na jeho účet. Jeho obchodní příležitost tak mohla být bezezbytku využita.

Příklad situace klienta:

Drobný podnikatel, s obratem do 2 mil Kč/rok. Potřeboval úvěr na rozjezd nového záměru, který by jeho obrat během krátkého času zněkolikanásobil. S ohledem na ekonomiku, kterou mohl doložit za uplynulé období mu žádný peněžní ústav dostatečně velkou částku nenabídl..

Jaké je řešení?

Pro poskytnutí úvěru oslovil Sanocredit. Při jednáních představil svůj záměr i své omezené možnosti poskytnout odpovídající zajištění. Přesto se při jednáních našlo řešení. Při projednávání podnikatelského záměru se ukázalo, že potřeba peněz bude postupná a nižší než byl předpoklad. Došlo k dohodě a poskytnutí finančních prostředků, zajištění bylo na minimální možné výši.

 

Naše peníze Vás dostanou zpět do hry

Příklad situace klienta:

Majitel zámečnické dílny. Propad zakázek mu způsobil absolutní nedostatek provozních prostředků, přestal platit některým dodavatelům, dlužné částky začali věřitelé vymáhat přes exekuce, získat úvěr na opětovný rozjezd, přestože se mu podařilo domluvit novou zakázku, bylo téměř nemožné..

Jaké je řešení?

SanoHelp. Prvním krokem byl telefonát na Sano a dohodnutí osobního jednání. Při představení stávající situace se ukázalo, že v žádném případě není beznadějná. Navíc movité i nemovité zajištění bylo možné v dostatečné míře. Dohoda byla uzavřena včetně pověření Sano, a.s. k jednání s exekutory a úhradě jimi vymáhaných částek. Pracovníci Sano okamžitě vstoupili do jednání s exekutory, upřesnili výši dlužných částek a následně provedli jejich úhradu. Po získání potvrzení o stažení exekuce a uvolnění blokovaného majetku došlo s klientem k dotažení úvěrové smlouvy a jejího zajištění. Následně byla klientovi vyplacena sjednaná úvěrová částka snížená o předchozí plnění exekutorům. Peníze na opětovný rozjezd firmy byly poskytnuty na účet klienta.

Příklad situace klienta:

Větší výrobní podnik. Z důvodu druhotné platební neschopnosti a poklesu reálných tržeb pozdržel majitel opakovaně výplaty mezd. Zaměstnanci nebyli spokojení a podali návrh na platební neschopnost zaměstnavatele. Jednání k získání prostředků na úhradu závazků skončila vždy v mrtvém bodě.

Jaké je řešení?

Opět byl prvním krokem k řešení telefonát na Sanocredit. Na jednáních ohledně aktuální situace a možnostech vývoje byly projednány různé varianty od poskytnutí částky na dlužné mzdy až po současné profinancování nové výroby. Nakonec poskytnutý úvěr několikanásobně převýšil původní požadavek. Sano poskytlo obratem prostředky na úhrady hlavním věřitelům a zaměstnancům. Po uvolnění blokovaného majetku došlo s klientem k dotažení úvěrové smlouvy a jejího zajištění a poté k  poskytnutí zbývajících finančních prostředků na účet klienta.